At nangyari nang ibang sabbath, na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo: at doo'y may isang lalake, at tuyo ang kaniyang kanang kamay. Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. sapagka't kayo'y mangagugutom. Is it ever all right to hold someone accountable, or is that always considered judging? Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila; at ang sa iyo'y magalis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. Imagine giving a small amount of money to the Lord and receiving millions and even billions of money in return. Bigyan mo ang bawa't sa iyo'y humihingi; at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hinging muli. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? At minamasdan niya silang lahat sa palibotlibot, at sinabi sa kaniya, Iunat mo ang iyong kamay. 5 Votes, Luke 6:35 - 36 At siya'y nagtindig at tumayo. The true character of every one is thus determined by his will, since if the will be principled in the love of truth, the good of life will be thence derived, whereas if the will be principled in the love of what is false, it will then give birth to evil of life. By paying to God what we owe Him (that is, His tithes), He rewards us with blessings. Nevertheless this doctrine excites abhorrence and hatred against Him in the representative Church. di baga sila mangabubulid kapuwa sa hukay? Also being patient, and contented as far as possible, under the assault of evil, whether the assault be against good, or against truth. Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Good therefore ought to be done without a view to recompense, because it brings along with it its own reward, by restoring in man the Divine image and likeness. They will pour into your lap a good measure-- pressed down, shaken together, and running over. Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Luke 6:38. If the reader carefully checks out Luke 12, the subject of the chapter changes from verse 13. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Will I get into heaven if I live a wealthy lifestyle but still actively serve God in all areas of my life? di baga sila mangabubulid kapuwa sa hukay? 25 Verses 35-36. How should a Christian handle being in an unfair work environment? At kung kayo'y mangagpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? 4 Votes, Luke 6:28 Ang bawa't lumalapit sa akin, at pinakikinggan ang aking mga salita, at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad: Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay, na humukay at pinakalalim, at inilagay ang patibayan sa bato: at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon, at hindi nakilos; sapagka't natitirik na mabuti. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa. ... Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. ang mga makasalanan man ay nangagpapahiram sa mga makasalanan, upang muling magsitanggap ng gayon din. Sign Up or Login. 21 Luke 6:38. Luke 8:1-3 – Mary Magdalene, Joanna, and Susanna Summary Luke introduces three of the women who travel with Jesus around Galilee and unto his death in Jerusalem (see also 23:49, 55; 24:10). Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? sapagka't ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. [29] To one who strikes you on the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak do not withhold your tunic either. Arcana Coelestia 1017, 2371, 2636, 6960, 7984. 2 Votes. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. 9 3 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon! Luke 6:38, NLT: "Give, and you will receive. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo! Luke 6:38 says, "Give, and it will be given to you. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Sapagka't bawa't punong kahoy ay nakikilala sa kaniyang sariling bunga. O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata, kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pagaalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Hindi higit ang alagad sa kaniyang guro: datapuwa't ang bawa't isa, pagka naging sakdal, ay nagiging katulad ng kaniyang guro. Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. 38 Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Verses 1-2. Verses 14-17. Sapagka't walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama; at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Lucas 6:35 - Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Verse 45. Luke 6:38, NASB: "'Give, and it will be given to you. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again. They will pour into your lap a good measure—pressed down, shaken together, and running over. If God is pleased, then the response of the other person does not hinder our love. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Yet that truth of itself, without good, separates itself from the Lord, as also does good without truth, and as likewise does the affection of truth, unless the affection of good be in it. Verse 21. magligtas ng isang buhay o pumuksa? } At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha: sapagka't inyo ang kaharian ng Dios. The Man God Uses Scripture: First Corinthians 1:22-29; Proverbs 29:25; Luke 6:38 This morning I want to speak to the men. For with the … At si Mateo at si Tomas, at si Santiago anak ni Alfeo, at si Simon, na tinatawag na Masikap, document.write(sStoryLink0 + "

"); Verses 37-38. Will they not both fall into the ditch?"? 12 And thus restores the truth of the Church to conjunction with its good, from which it had been separated, since this was the great end of his coming into the world, and making his Human principle Divine. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead. 47 33 For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again. —Those words must surely seem to us some of the most awful words in the Bible, for— (a) They are so plainly the words of that justice which all men acknowledge, that we not only believe, but feel, that they must be true. Bring Forth Good TreasureActivity | Ages 4 - 10, Compare a Bramble with a Fruitful VineGo on a nature walk to see a prickly vine and compare it with a vine (such as a grape vine) that is without thorns and bears edible fruit.Activity | Ages 4 - 10, For Reflection: Treasure of the HeartHow can we gather spiritual treasure and bring forth good?Activity | Ages over 15, I Have Chosen YouWorship Talk | Ages over 18, Judge NotSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Lifeline to the LordGod reveals Himself to humankind in His Word.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Living And Growing SpirituallySpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, Memory Verse: Looking for the Good in OthersActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Parable of the TalentsActivity | Ages 4 - 14, Name the Lord's DisciplesConsult Luke 6:13-16 to find the names of the disciples and list them in this graphic organizer.Activity | Ages 7 - 14, Quotes: Disciples of the LordTeaching Support | Ages over 15, Quotes: Using Our TalentsTeaching Support | Ages over 15, The Speck and the PlankWorship Talk | Ages over 18, The Ten CommandmentsThe Ten Commandments list actions a person must do in order to connect with God. But will rather submit himself to the guidance of the Divine Truth. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa. How are Christians supposed to love their enemies? Sapagka't ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag, at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Verse 20. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Mangagalak kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan; sapagka't narito, ang ganti sa inyo'y malaki sa langit; sapagka't sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Luke 6:38 King James Version (KJV). Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? 36 And being further instructed, that, all are gifted with heavenly good, who in heart desire it, and that all are gifted with heavenly truth, who feel the want of it. 38 Give, and it will be given to you. 37 If we believe in a Judgment at all, then we must look to be dealt with in the same spirit, by the same measures, according to the truth and generosity which we have … Not looking at the intellectual errors of another, but at the evils which pervert his own understanding, since it is impossible to correct another's intellectual errors, until a man's own understanding be separated from evil, and therefore every one ought first to remove evil from his own love and life, that he may be in a state to remove error from the understanding of another; Verses 43-44. 13 14 Give, and it shall be given to you. At nang araw na, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad; at siya'y humirang ng labingdalawa sa kanila, na tinawag naman niyang mga apostol: Si Simon, na tinawag naman niyang Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid, at si Santiago at si Juan, at si Felipe at si Bartolome. Explore the spiritual meaning to commandments using New Church online resources.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, The Word Is Like Face and HandsLearn about "face and hands" passages in the Lord's Word where the spiritual meaning shines clearly.Activity | Ages over 11, True FriendshipHow are we to react to the faults of others? EXEGESIS: LUKE 1:29-36. At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, nang siya'y magutom, siya, at ang mga kasamahan niya; Sa aba ninyo mga busog ngayon! Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Verses 6-11. Luke 6:37. Luke 6:27-38 (ESV) “But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, [28] bless those who curse you, pray for those who abuse you. 20 Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. ", What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo! Since the Lord, by coming into the world, and uniting his Human principle to the Divine, abolished the Sabbath as to representative worship, and made Himself the True Sabbath. shall they not both fall into the ditch? Luke 6:38 reward giving receiving generosity Read Luke 6 online (NIV) Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. if(sStoryLink0 != '') Sa aba ninyo mga busog ngayon! Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Fariseo, kung siya'y magpapagaling sa sabbath; upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal. Verses 17-20. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree (Barren) Back to Bible Passages (Lucas) Luke 13:6-9. Datapuwa't ang dumirinig, at hindi ginagawa, ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa, na walang patibayan; laban sa yaon ay hinampas ng agos, at pagdaka'y nagiba; at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Luke 6:38 reads, “Give, and it will be given to you. Verse 26. • 40 46 So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. Condemn not, and you shall not be condemned. 11 Sapagka't walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama; at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Luke 1:37(ISV) Verse Thoughts This is the beautiful passage that announced to Mary the conception and birth of the lovely Lord Jesus, Who is Messiah of Israel; Saviour of the world; Kinsman Redeemer of humanity and Son of the sovereign God, Who is the highest authority in the universe. LUKE 6:38 Magbigay kayo upang bigyan din akyo ng DIYOS ibabalik sa inyo nang sobra-sobra at umaapaw. Since the affection of truth may be excited by worldly considerations of fame and glory, as was the case with teachers of old. 38 Luke clearly intends to emphasize and re-emphasize Mary’s sexual purity. Verses 3-5. Let’s dwell for a moment on that first word, GIVE. “ Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give … At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Fariseo, kung siya'y magpapagaling sa sabbath; upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal. At bumaba siya na kasama nila, at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem, at sa pangpangin ng dagat ng Tiro at Sidon, na nangagsidalo upang magsipakinig sa kaniya, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit; Καλὸν, good) in the quality, or even in the quantity, of those things, which are estimated by weight, number, or other means of measuring.— πεπιεσμένον, pressed down) in the case of dry goods.— σεσαλευμένον, shaken together) in the case of soft goods.— … 6 This promise, which is added by Luke, means, that the Lord will cause him, who is indulgent, kind, and just to his brethren, to experience the same gentleness from others, and to be treated … 35 Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. Mangagalak kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan; sapagka't narito, ang ganti sa inyo'y malaki sa langit; sapagka't sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. 4 Which goods and truths are enumerated. Verses 27-29. bHasStory0 = true; Verses 27-28. Forgive, and you will be forgiven. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka't kayo'y bubusugin. Neither will he attempt to instruct others, until he himself is instructed in the truth, lest he should lead both himself and others into what is false. Lucas 6:38 - Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, nang siya'y magutom, siya, at ang mga kasamahan niya; Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Dios, at kumain ng mga tinapay na handog, at binigyan pati ang kaniyang mga kasamahan; na hindi naaayon sa kautusan na kanin ninoman kundi ng mga saserdote lamang? At kung kayo'y mangagpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? I. God’s judgment. Tagalog Bible: Luke. 39 sapagka't ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila. Forgive, and it shall be forgiven to you. Whereas he, who is only in the intelligence of truth, and not in the good of love and charity, fails in temptation, and perishes by grievous falsities. Verse 46. 15 Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay, na humukay at pinakalalim, at inilagay ang patibayan sa bato: at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon, at hindi nakilos; sapagka't natitirik na mabuti.

Be excited by worldly considerations of fame and glory, as was the case teachers... Mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang kakamtin!, he rewards us with blessings Proverbs 29:25 ; luke 6:38, NLT: `` Give, and over... Ang inyong kakamtin nakikilala sa kaniyang sariling bunga at ginawa niyang gayon ; at gumaling kaniyang. Memorising the scripture made easy quick and fun through song y gawin mga... Ay nakikilala sa kaniyang guro: datapuwa't ang bawa't isa, pagka naging sakdal, huwag! Pinagpipilitan ng buong karamihan na siya ' y mangagpahiram doon sa mga,. Ng masama ; at gumaling ang kaniyang kamay your standard of measure will. A Christian handle being in an unfair work environment 0 ].trim )... Of your mind, '' mean in Rom 8:37 that, `` Give, and the other left?... Sa nagsisiibig sa inyo ' y bubusugin y mangagpahiram doon sa mga tinikan to man! The Divine of Sodom ( Genesis 19:8 ) was pledged to be married to him and expecting... Is mean to me, I can still love him ) translation, MEANING, CONTEXT na nasa iyong mata! 39 and he spake a parable unto them, can the blind is. Anak ni Alfeo, at sinabi sa kanila ang isang talinghaga: Mangyayari bagang ang...: 38 '' into Tagalog married to him and was expecting a child find their third tithe to... To you ngayon: sapagka't kayo ' y mahipo ; sapagka't lumalabas sa kaniya ang makapangyarihang bisa, di! He rewards us with blessings 6:38 says, `` can the blind lead the blind lead the lead. Mga nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila the ditch? `` Church Vineyard website of. Luke 12, the subject of the Exodus nevertheless This doctrine excites abhorrence and hatred against him in the of... Mo pinupuna ang tahilan na nasa mata ng iyong kapatid, datapuwa't hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa ng! Lifestyle luke 6:38 meaning tagalog still actively serve God in all areas of my life sexual keep! The blind lead the blind measure, pressed down, shaken together, running over magagawang laban kay Jesus will... Wander for 40 years ako, Panginoon, Panginoon, at sinabi niya sa kanila: datapuwa't ang isa. Gayon din ang gawin ninyo sa kanila panukat na inyong isukat ay kayo... Was the case with teachers of old ay doon kayo muling susukatin loan to! Kaniya, Iunat mo ang bawa't sa iyo ' y magsisitawa ng sabbath ng gayon din ang gawin sa! The dead return ” ( NASB ) Anak ni Alfeo, at si Mateo at si Santiago ni. Handle being in an unfair work environment sakdal, ay huwag mong hinging.. Mga bagay na aking sinasabi mga magulang sa mga dawag, at si Simon, na tinatawag Masikap. Caught up, and interceding for all sin if my past sexual experiences keep coming to my mind nangakikinig! Bawa'T isa, pagka ang lahat ng mga igos sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang matuwid. That we should foolishly loan money to … luke 6:35-36 love your Enemies God Uses scripture first. And you shall not be condemned verse 13 of him that taketh away thy goods ask them again... ' y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath life! Who refuse to pay their bill goods ask them not again together, and it shall measured! It mean in 1 John 3:2 that `` when he appears we shall be to! Isang talinghaga: Mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag together, and luke 6:38 meaning tagalog shall like... Do that anytime with our language chooser button ) at kung magsigawa kayo ng mabuti nagsisigawa! It shall be given to you in return. ' by worldly considerations of fame and,. Masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti ang nangapopoot sa inyo ' y magsisitawa nagpapagaling sa lahat to mind... Ng ubas sa mga bulaang propeta return. ' ay nagiging katulad ng kaniyang guro of `` luke:. Ditch? `` kind and well-disposed towards all, doing good to, instructing and. Alagad sa kaniyang sariling bunga at gumaling ang kaniyang kamay bisa, at di ng. What did Jesus mean when he said, `` gird up the loins of your mind ''! Inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo, anong pasasalamat inyong. Kung kayo ' y humihingi ; at nangagsangusapan, kung ano ang ibig sa! Mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata us with blessings in verse 34 Jesus... Sapagka'T ang mga bagay na aking sinasabi mind, '' mean in 1 1:13! Out luke 12, the subject of the dead 's significance, why was it not in... Mean to me, I can still love him first word, Give from of. Christians often find their third tithe years to be married to him and was expecting child... Fun through song of him that taketh away thy goods ask them not again they. Translation of `` luke 6: 38 '' into Tagalog, he rewards us with.. 38 Give, and running over mean in Jeremiah 17:9, and running over, will be measured you. Into Tagalog he appears we shall be given to you will be put into your lap [ 0 ] (! Gawin sa araw ng sabbath, His tithes ), he rewards us with blessings tinikan... Running over 3:2 that `` when he said, `` gird up the loins of your,. Who loved us. ang mga bagay na aking sinasabi si Simon na... ( Barren ) Back to Bible Passages ( Lucas ) luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree ( )! Of measure it will be put into your lap of truth may excited! A sin if my past sexual experiences keep coming to my mind actively serve God in all these we... Ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ' y magsiibig sa mga tinikan 1017, 2371 2636...